Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนุชา  สืบบุญ
(ปลัด อบต.พรหมพิราม)

นางธันยกานต์  สุขจันทร์
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.พรหมพิราม)

นางสาวเบญจพร  วรรณเอก
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)นางสุภาคี  ยิ้มแสงรัศมี 
นางสาวสัมฤทธิ์  ยอดเพ็ชร
สิบเอกพิทักษ์  นาคสิงห์
(นักพัฒนาชุมชน)
(นักทรัพยากรบุคคล) 
(นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)นางสาวเมทินี  เนียมจันทร์
นายปรีชา  อู่นาท
นายอนันต์  มีชม
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
(พนักงานสูบน้ำ)
(ผชจ.วิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาววันดี  รักคุ้ม
นางสายทิพย์  อินทร์จันทร์
นางสาวภัทราวรรณ  หวาเกตุ
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข)
 
นายเอกสิทธิ์  บุญโพธิ์
นายภิรมย์  คงตาล
นายสุทธิพร  โกฏแสง
(คนงาน)
(พนักงานขับรถยนต์)
(พนักงานขับรถยนต์)
 
นายพงษ์ศักดิ์  ขำกรัด
นางสาวศิรภัสสร  ทองโกมุท
นางจันทร์จีรา  โมรินทร์
(คนงาน)
(คนงาน)
(คนงาน)
 
นายบุญนะ  ทองโกมุท
นายนพชัย  นาคมี
นายอรุณ  ทาใส
(นักการภารโรง)
(คนสวน)
(ยาม)
 
นางสาวมณีรัตน์  วิเชียรโรจน์
นายประพันธ์  พุฒบาง
นางสาวนิสารัตน์  อินทุภูติ
(คนงานเกษตร)
(คนงานประมง)
(คนงาน)
 
นายนที  ฟักแฟง
นายธีระชัย  ทองน้อย
นายมนู  ขำมี
(พนักงานขับเคลิ่องจักรกลฯ)
(คนงาน)
(พนักงานดับเพลิง)
 
นางสาวสุนทรี  พันสีทา
นางสาวพัชรี  บุญลอย
นายเอกชัย  ศุภรัตน์
(คนงาน)
(คนงาน)
(พนักงานดับเพลิง)
 
นายดำรง  วุฒิวัย
นายไพรัตน์  บุญลอย
(พนักงานดับเพลิง)
(พนักงานดับเพลิง)
 
Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter