Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
การตั้งงบประมาณ
บทนำ

วิธีการ / ขั้นตอนการปฎิบัติ
วิธีการงบประมาณเป็นการแสดงแผนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้วางแผนไว้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด เพื่อจัดทำนโยบาย ของคณะผู้บริหาร ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ในรูปของตัวเลข จำนวนเงินว่าจะทำอะไร เป็นเงินค่าอะไรบ้าง รายการละเท่าใด วิธีการใด
การตั้งงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ในการ กำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้วาง แผนไว้ เป็นเครื่องมือของสภาท้องถิ่นที่จะควบคุมดูแลนโยบาย และการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือของ ประชาชนในการควบคุมดูแล ผู้ที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาบริหาร ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากได้มีการวิเคราะห์ประเมินผล การใช้จ่ายเงินแล้ว ผู้บริหารสามารถใช้เป็น ข้อมูลเพื่อแก้ไข ปัญหาของประชาชนในปีต่อไปได้ นับว่างบประมาณรายจ่าย มีความสำคัญต่อบุคคล ทุกระดับในท้องถิ่นควรให้ความสนใจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.thaitambol.net/tambol/budget1.asp
Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter