Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
ผลงานปีที่ผ่านมา
 
 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามได้ดำเนินการจัดทำโครงการในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาตำบล โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไปโดยทั่วกัน

1. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้ง และขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ส่งเสริมให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค โดยขยายเขตประปาหมู่บ้าน และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตร โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำ , อ่างเก็บน้ำ , ขุดลอก คูคลอง ขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ จัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง

2. การดำเนินงานด้านการคมนาคมขนส่งและการจัดผังเมือง
จัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาระบบจราจร ระบบการจัดผังเมือง เช่น ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และรณรงค์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัย ฯลฯ

3. การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน พร้อมกับสนับสนุนให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ โดยการสนับสุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. จัดอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันปัญหาเอดส์และยาเสพติด สนับสนุนการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นประจำทุกปี

จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหายากจน เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เด็ก, ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ฯลฯ

จัดตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และใส่ใจต่อสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ฯลฯ

จัดตั้งงบประมาณ สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน หรือหมู่บ้าน ฯลฯ

4. การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ พัฒนามาตรฐานสินค้า จัดตั้งตลาดกลาง จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้ง ส่งเสริมการแปรรปสินค้าทางการเกษตร จัดหาอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก และพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชนในด้านต่าง ๆ ฯลฯ

5. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งงบประมาณในการป้องกันน้ำท่วมและการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ป้องกัน ตลิ่งพัง

จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้

จัดตั้งงบประมาณในการบูรณะฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และป่าไม้ ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ การจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน การดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลอง ที่อยู่อาศัย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

6. การดำเนินงานด้าน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัด การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอ เช่น ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม ศิลปและวัฒธรรมแขนงต่าง ๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. การดำเนินงานด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรม สัมมนาการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ

จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

จัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริมการพัฒนารายได้ของ อบต. โดยการจัดทำโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช 2 ค.

จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ อบต.เพื่อให้ทันสมัย รวดเร็ว

 
Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter