Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
เอกสารประกอบแผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 
 
แผนพัฒนา

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประะสงค์และเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์

ดังนั้น จึงสรุปลักษณะกว้าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปี คือเป็นเอกสารที่แสดงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา การแสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาสามปี และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสามปี
การจัดทำแผนพัฒนามีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุททธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ และการจัดทำงบประมาณประจำปี

2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป็นการจัดเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีเมื่อได้รับงบประมาณ

4. เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนสามปี
ขั้นตอนการจัดทำแผน 3 ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนา เข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะดำเนินการต่อไป การดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. การเตรียมการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

4. การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

5. การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาในช่วง 3 ปี

6. การจัดทำร่างแผนพัฒนา 3 ปี

7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามจะมีแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้

2. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามจะมีแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วง 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

4. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามใช้การวางแผนพัฒนา 3 ปี เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนา 3 ปี มาบรรจุในการจัดทำงบประมาณ

 
Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter