Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
การติดตามและการประเมินผล
 
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย

(1) นายสุรชาติ มากศรทรง ประธานสภา อบต. ประธานกรรมการ

(2) นายสิทธิชัย วันเพ็ง สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

(3) นายบุญเหลือ คงดี สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

(4) นายโกศล เหิกขุนทด ประธานประชาคมตำบล กรรมการ

(5) นายทวีป บุญกลั่นสอน เลขานุการประชาคมตำบล กรรมการ

(6) นายนิพัฒน์ สดายุรัช ท้องถิ่น อ.พรหมพิราม กรรมการ

(7) นางประภัสสร กัดเขียว สาธารณสุข กรรมการ

(8) นายเจริญ แก้วอ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

(9) นายโสภณ อยู่ชุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

(10) นายอเนก ดาด้วง ปลัด อบต.พรหมพิราม กรรมการและเลขานุการ

(11) นางสาวเบญจพร วรรณเอก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามแล?ะประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนในการแสวงหาคำตอบว่า โครงการที่นำไปปฏิบัติ บรรลุ วัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการวัดระดับความสำเร็จ / ความล้มเหลวของการนำโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประจำปี 2552 ไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อบริหารงานท้องถิ่น และส่งมอบบริการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประจำปี 2552 ไว้ 3 แนวทาง คือ

1. การกำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

2. การกำหนดแนวทาง, วิธีการในการติดตามและประเมินผล

3. การกำหนดระยะเวลา / ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

1. การกำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้กำหนดและมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประจำปี 2552 ทั้งในส่วนที่กำลังดำเนินการ, อยู่ในระหว่างดำเนินการและดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการ / คณะทำงานในการติดตามและประเมินผลเพื่อทราบและหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไข ต่อไป

2. การกำหนดแนวทาง, วิธีการในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้กำหนดแนวทาง, วิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่และผลของการดำเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่ง อบต. จะมีการแบ่งแยกการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

การติดตามผล เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

2.2 การประเมินผล
มีแนวทางและวิธีการในการประเมินผลโดยหน่วยงาน Self Assessment Report (SAR Score) ตามตาราง ดังนี้

ประเด็นการ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด
( KPI )

เป้าหมาย
วิธีการประเมินผล

1. การนำแผนไปสู่ การปฏิบัติ

ร้อยละของจำนวนแผนงาน/โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ร้อยละ 75

ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. ผลการดำเนินงานตามแผนในส่วนของโครงการที่ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ คะแนนผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2550
75 คะแนน

ตรวจสอบจากผลการรายงาน การออกติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ
ร้อยละ 75

- สำรวจข้อมูลโดย ทดแบบสอบถามความคิดเห็น ในชุมชน จำนวน 100 ชุด
- ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ความคิดเห็นของประชาชน

3. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยให้คณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามและประเมินผลกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประจำปี 25 52 ที่ตนรับผิดชอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นรวมทั้งการติดประกาศให้ประชาชนทราบ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประจำปี 25 52 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนามีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม จึงได้กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาเริ่มการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ ประจำปี 25 52 ไว้ 4 ช่วง ดังนี้

3.1 การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1
เป็นการติดตาม , ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิรามประจำปี 25 52 ที่ได้กำหนดช่วงเวลาในการนำโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 3 1 ธันวาคม 2551

3.2 การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2
เป็นการติดตาม , ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม ประจำปี 25 52 ที่ได้กำหนดช่วงเวลาในการนำโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552

3.3 การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 3
เป็นการติดตาม , ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม ประจำปี 2552 ที่ได้กำหนดช่วงเวลาในการนำโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

3.4 การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 4
เป็นการติดตาม , ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามประจำปี 2552 ที่ได้กำหนดช่วงเวลาในการนำโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter