Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ

- อาชีพหลักของประชากรตำบลพรหมพิราม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เป็นหลัก ประมาณร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด โดยมีสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว เป็นสินค้าส่งออก ของเกษตรกร อันดับหนึ่งของชุมชน นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กล้วยกวน เป็นต้น อาชีพรอง ได้แก่ ประมง,ปศุสัตว์ เป็นรายได้เสริมรับจ้างและค้าขาย ดังนี้

พื้นที่พักอาศัย จำนวน 16,401 ไร่

พื้นที่เกษตร จำนวน 37,618 ไร่

พื้นที่ประมง จำนวน 30 ไร่

พื้นที่ปศุสัตว์ จำนวน 120 ไร่

ที่สาธารณะ จำนวน 336 ไร่

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 44 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง

สถานศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

1. โรงเรียนวัดสะพานหิน หมู่ 3 ระดับชั้นอนุบาล – ม. 3

2. โรงเรียนวัดห้วยดั้ง หมู่ 10 ระดับชั้นอนุบาล – ม. 3

3. โรงเรียนศึกษากุลบุตร หมู่ 6 ระดับชั้นอนุบาล – ป.6

4. โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด หมู่ 9 ระดับชั้นอนุบาล – ม. 3

- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

1. ร.ร.พรหมพิรามวิทยา ม.1-ม.6

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรับพวงเหนือ หมู่ 6 ผู้ดูแลเด็ก 3 คน จำนวน 70 คน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยดั้ง หมู่ 10 ผู้ดูแลเด็ก 2 คน จำนวน 42 คน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านขาด หมู่ 9 ผู้ดูแลเด็ก 3 คน จำนวน 50 คน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ผู้ดูแลเด็ก 3 คน จำนวนเด็กเล็ก 50 คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด (ศาลาพุทธ) จำนวน 8 แห่ง

วัดใหม่พรหมพิราม หมู่ที่ 1

วัดพรหมพิราม หมู่ที่ 2

วัดสะพานหิน หมู่ที 3

วัดกรับพวงใต้ หมู่ที่ 4

วัดเทพชุมชุม หมู่ที่ 5

วัดกรับพวงเหนือ หมู่ที่ 6

วัดย่านขาด หมู่ที่ 9

วัดห้วยดั้ง หมู่ที่ 10

- สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11

- โบสถ์คริสต์ หมู่ 12

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน - แห่ง

- สถานีพยาบาลเอกชน - แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง

- อัตราการมีส้วมและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม

- สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพรหมพิราม

 
Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter