Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพรหมพิราม โดยมีระยะทางหางจากอำเภอพรหมพิรามประมาณ 3 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 20 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหอกลาง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกกแรต (จังหวัดสุโขทัย)

 
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม มีพื้นที่ประมาณ 45,437.5 ไร่ หรือ 72.70 ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำน่าน
 
สภาพอากาศ/อุณหภูมิ

อุณหภูมิตำบลพรหมพิราม ต่ำสุดประมาณ เดือน ธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม ของทุกปี ต่ำสุดประมาณ 15-18 ๐ C ช่วงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38-41 ๐ C

 
เส้นทางคมนาคม ตำบลพรหมพิราม
  • สายตะวันออก ผ่านตำบลทับยายเชียง ผ่านหมู่ที่ 15 ระยะทางจากตำบลทับยายเชียงถึงหมู่ที่ 15 ระยะทาง 1-6 กิโลเมตร
  • สายตะวันตก จากตำบลท่าช้างถึงหมู่ที่ 7 ระยะทาง4 กิโลเมตร
  • สายทิศเหนือ จากตำบลหนองแขม ถึงหมู่ที่ 7 ระยะทาง 4 กิโลเมตร
  • สายทิศใต้ ระยะทางจากตำบลท่าช้างถึงหมู่ที่ 2 ระยะทาง 4 กิโลเมตร
  • สายทางรถไฟสายเหนือ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ มีสถานีรถไฟที่อำเภอพรหมพิราม
 
จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านพรหมพิราม จำนวนพื้นที่ 4,419 ไร่

หมู่ที่ 2 บ้านพรหมพิราม จำนวนพื้นที่ 1,049 ไร่

หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน จำนวนพื้นที่ 3,963 ไร่

หมู่ที่ 4 บ้านกรับพวงใต้ จำนวนพื้นที่ 2,430 ไร่

หมู่ที่ 5บ้านกลับพวงกลาง จำนวนพื้นที่ 1,115 ไร่

หมู่ที่ 6 บ้านพวงเหนือ จำนวนพื้นที่ 3,220 ไร่

หมู่ที่ 7 บ้านเตาเหล้า จำนวนพื้นที่ 1,588 ไร่

หมู่ที่ 8 บ้านย่านขาด จำนวนพื้นที่ 750 ไร่

หมู่ที่ 9บ้านย่านขาด จำนวนพื้นที่ 3,435 ไร่

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง จำนวนพื้นที่ 2,160 ไร่

หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำเย็น จำนวนพื้นที่ 3,017 ไร่

หมู่ที่ 12 บ้านกาญจนา จำนวนพื้นที่ 4,300 ไร่

หมู่ที่ 13 บ้านห้วยดั้ง จำนวนพื้นที่ 4,440 ไร่

หมู่ที่ 14 บ้านสะพานหิน จำนวนพื้นที่ 737 ไร่

หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งสาน จำนวนพื้นที่ 8,815 ไร่

 
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1 แห่ง
 
ประชากร
- ประชากรรวมทั้งสิ้น 13,464 คน แยกเป็นชาย 6,604 คน หญิง 6,860 คน จำนวนครัวเรือน 4,214 ครัวเรือน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านพรหมพิราม จำนวน 503 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 1,046 คน แยกเป็น ชาย 52 คน หญิง 534 คน

หมู่ที่ 2 บ้านพรหมพิราม จำนวน 219 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 624 คน แยกเป็น ชาย 315 คน หญิง 309 คน

หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน จำนวน 377 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 1,138 คน แยกเป็น ชาย 567 คน หญิง 571 คน

หมู่ที่ 4 บ้านกรับพวงใต้ จำนวน 146 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 469 คน แยกเป็น ชาย 229 คน หญิง 240 คน

หมู่ที่ 5บ้านกลับพวงกลาง จำนวน 281 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 1,116 คน แยกเป็น ชาย 509 คน หญิง 607 คน

หมู่ที่ 6 บ้านพวงเหนือ จำนวน 352 ครัวเรือน

จำนวนประชากร 1,132 คน แยกเป็น ชาย 560 คน หญิง 572 คน

หมู่ที่ 7 บ้านเตาเหล้า จำนวน 272 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 601 คน แยกเป็น ชาย 284 คน หญิง 317 คน

หมู่ที่ 8 บ้านย่านขาด จำนวน 91 ครัวเรือน

จำนวนประชากร 294 คน แยกเป็น ชาย 147 คน หญิง 147 คน

หมู่ที่ 9บ้านย่านขาด จำนวน 297 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 1,086 คน แยกเป็น ชาย 507 คน หญิง 579 คน

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง จำนวน 393 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 1,342 คน แยกเป็น ชาย 658 คน หญิง 684 คน

หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำเย็น จำนวน 134 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 467 คน แยกเป็น ชาย 247 คน หญิง 220 คน

หมู่ที่ 12 บ้านกาญจนา จำนวน 363 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 1,223 คน แยกเป็น ชาย 617 คน หญิง 606 คน

หมู่ที่ 13 บ้านห้วยดั้ง จำนวน 243 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 916 คน แยกเป็น ชาย 467 คน หญิง 449 คน

หมู่ที่ 14 บ้านสะพานหิน จำนวน 204 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 731 คน แยกเป็น ชาย 353 คน หญิง 378 คน

หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งสาน จำนวน 339 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 1,279 คน แยกเป็น ชาย 632 คน หญิง 647 คน

(ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอพรหมพิราม ณ เดือนพฤษภาคม 2551)

Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter