Untitled Document
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | ข่าวภาพกิจกรรม | ติดต่อ อบต.
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.พรหมพิราม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร
กิจการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การดำเนินงานของอบต.
การติดตามและการประเมินผล
ข้อบัญญัติ อบต. ประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
ผลงานปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศแผนการจัดหาวัสด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบสถานะการเงิน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านบุคลากรของ อบต.
ประวัติบุคลากร (login)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จัดเก็บภาษี
งานบริหารงานการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
กฏและระเบียบต่างๆ
งานควบคุมอาคาร
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
การตั้งงบประมาณ
พระราชบัญญัติ
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถานที่สำคัญของตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้าประจำตำบล
 

ผ้าขาวม้า

กล้วยกวน

ท้อฟฟี่กะทิ

ขนมลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Backoffice
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลพรหมพิราม

การพัฒนาต่อไปในอนาคตข้างหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม โดยเฉพาะในระยะ 3 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2554 ภายใต้กรอบความคิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองหน้าอยู่และการพัฒนาอย่างยั้งยืน ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาร่วมกันจากการกระจายความคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และความคิดจากประชาชนในหมู่บ้านของตำบลพรหมพิราม ได้ผลสรุปออกเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามในระยะเวลา 3 ปี คือ

“ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ”

 
พันธกิจ

1) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า พัฒนาระบบประปา บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อหลอดเหลี่ยม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2) พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และการวางระบบผังเมืองของท้องถิ่น แซมบำรุงรักษาถนน สะพาน และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือและสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ออกกำลังกาย และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน

5) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค การจัดการระบบชลประทาน ป้องกันน้ำท่วม แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ป้องกันตลิ่งพัง มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย และปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

6) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร จัดให้มีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

7) บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพความเป็นธรรม ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1) ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

2) ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก มีการจัดระบบผังเมืองที่ชัดเจน และมีความปลอดภัยบนท้องถนน

3) ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่งถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

5) ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และได้รับความช่วยเหลือจากปัญหาภัยแล้งอย่างทันท้วงที

6) ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทันสมัย

7) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มทักษะ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Untitled Document
คุยกับนายก อบต.
ความรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
สิ่งแวดล้อมของเรา
Link หน่วยงานราชการ
Link สำคัญ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ห้องสมุดกฏหมาย 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ดิกชันนารีออนไลน์ 
ตารางรถทัวร์ 
ตารางเดินรถไฟ 
เช็คเที่ยวบิน 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
โยธาไทย
Link ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
Untitled Document
© องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2009 All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
wordpress counter